فرصت شغلی

نیازمند برنامه نویس بک اند
مسلط بر
.Net core
Entity Frameworke
Microsoft SQL Server
GIT
TFS